søndag den 9. september 2018


Min bog - Introduktion til Regnskab henvender sig reelt til de, som uden egentlige forudsætninger for at føre regnskab eller bogføre, alligevel som selvstændige gerne selv vil klare det daglige bogholderi via et af de mange smarte regnskabsprogrammer.

Ud over en masse vigtig viden om det at føre regnskab, anvendeligt for alle regnskabsprogrammer, skrevet så alle kan forstå det, har bogen dog også i slutningen medtaget en række nøgletal, som måske kan siges at være ud over det en begynder absolut har behov for, men som jeg synes kunne være godt for alle at have med. Dem får du lige her ganske gratis i alle fald så kan du jo printe eller gemme, så du kan finde dem, ved behov:

NØGLETAL OG BETEGNELSER:

Nøgletal er en række tal, hvormed man med tal fra et regnskab, oftest årsregnskaber, kan skabe et overblik over et firmas betalingsevne, ”børsværdi”, evne til at forrente den investerede kapital og meget andet.

De bruges ofte, når man vil sammenligne resultater indbyrdes mellem selskaber.

Jeg er klar over, at nøgletal kan være en stor ”mundfuld” i en bog der kalder sig Introduktion til regnskab men jeg mener det kan være nyttigt, i alle fald at kende en del af disse, om ikke andet, til brug som opslagsværk. Jeg medtager derfor her de nøgletal jeg anser for væsentligst:


Omsætningen: Er ofte første tal i et regnskab. Det tal angiver kort beskrevet firmaets samlede salg.

Virksomheder i klasse A og B som de denne bog henvender sig til, kan dog, og vil også i praksis ofte, undlade at vise omsætningen. Det vil de forklare sker, af konkurrencemæssige årsager. I stedet starter deres regnskab med:

Bruttoavance som er det tal der angiver hvor mange penge der er tilbage fra hele salget, efter omkostningerne til vareforbrug eller produktionsomkostninger er trukket fra.

For en ren handelsvirksomhed, vil det generelt betyde – Omsætning minus vareforbrug.
For en fremstillingsvirksomhed, vil det betyde – Omsætning minus produktionsomkostningerne.

Tallet er desværre ikke så let at bruge til sammenligning indbyrdes mellem forskellige virksomheder, da varepris og produktionsomkostninger jo kun kan sammenlignes mellem temmelig ens firmaer. Tallet benyttes også til udregning af Bruttomargin.

Bruttomargin: Tallet kræver man kender omsætningen, så det er et tal, man altid selv kan beregne fra egne regnskaber, men kun kan beregne fra andres regnskaber, hvis omsætningen er opgivet.

Tallet angiver hvilken procentdel af omsætningen firmaet beholder, efter at have indregnet de omkostninger der går til produktionen eller varekøbet. Jo højere procent, jo flere penge beholder firmaet af hver omsætningskrone til dækning af andre omkostninger og fortjeneste.

                                            (Omsætning – vareforbrug/produktions omk.) x 100
Formlen hedder.                                               Omsætning


Bundlinje: Bundlinjen er helt enkelt udtryk for firmaets endelige resultat efter skat og udtrykker beløbet der er til rådighed for ejerne. Udtrykket kommer af, at det er den sidste linje i regnskabets resultatopgørelse.

Et firmas rentabilitet og indtjeningsevne beregnes ud fra en række nøgletal:

Afkastningsgrad: Er en måling for hvorvidt firmaet kan generere overskud af den indskudte kapital. Tallet viser firmaets evne til at skabe overskud i forhold til de penge der er bundet i aktiverne.
                                           
Det måles med formlen     Resultatet af den primære drift  x 100
                                       AktiverneOverskudsgrad: Nøgletal for en virksomheds indtjeningsevne. Det angiver hvor meget af virksomhedens omsætning der reelt bliver til overskud. Det beregnes ud fra EBIT (se dette under punktet EBIT) og kaldes også EBIT margin.

Den beregnes som             Overskud før renter og skat x 100
                                                              Omsætning
  

Egenkapitalens forrentning: Er udtryk for hvor meget kapital ejerne får ud af investeringen i virksomheden. Tallet skal gerne være bedre end markedsrenten ved f.eks. investering i sikre statsobligationer, og egenkapitalens forrentning skal gerne være højere, end afkastningsgraden, da det vil vise, at firmaet får mere ud af fremmedkapitalen, end det ville koste at låne tilsvarende beløb til markedsrente.

Formlen til beregning er:      Resultat før skat x 100
                                                      Egenkapital


Dækningsbidrag og dækningsgrad:

Dækningsbidraget er væsentligt for selskaber der beskæftiger sig med varesalg. Det viser hvor meget der er tilbage til selskabets dækning af faste omkostninger, når varer er købt ind og derefter solgt videre. Tallet omfatter varens salgspris minus varens indkøbspris + de direkte omkostninger til emballage og fragt. Tallet regnes ofte om i en procent.

Formlen:                             Dækningsbidrag
                                              Omsætningen


Nulpunktsomsætning: Udtrykker hvor meget virksomheden som minimum skal omsætte for at kunne dække sine kapacitetsomkostninger. Til beregningen anvendes dækningsgraden som vist ovenfor. Tallet viser, hvad der skal sælges, for at omsætningen minus alle de faste omkostninger, og de omkostninger som lige præcis den omsætningen giver selskabet – kan give et rent nul resultat som minimum. Alt andet lig, så vil omsætning under det tal skabe tab, og omsætninger over nulpunktsomsætningen skabe overskud.

Formlen:                             Kapacitetsomkostningerne x 100
                                                          Dækningsgraden


Aktivernes omsætningshastighed: Udtrykker hvor mange gange på et år virksomhedens aktiver omsættes. F.eks. viser tallet hvor mange gange varelageret omsættes på en periode.

Formlen til beregning er:    Omsætningen
                                               Aktiverne

Vil man kun have varelagerets omsætningshastighed, så anvendes i stedet:        

Omsætningen
                                             Varelageret

På tilsvarende måde kan man beregne omsætningshastighed for debitorer og kreditorer m.m.
  
Kapacitetsomkostninger/faste omkostninger: Er de omkostninger, et firma har ved selve det at drive virksomhed. Det vil sige, alle de omkostninger der tages, for at gøre det muligt at drive virksomheden – lokaler, ansatte m.m.

Kapacitetsomkostninger omtales også som faste omkostninger.

I regnskabsanalyser regner man ofte med et nøgletal der viser, firmaet faste omkostninger per enhed der produceres/sælges.

Formlen til beregning er     Kaptacitetsomkostninger x 100
                                                  Afsætning i styk
  
Soliditet – soliditetsgrad: Tallet for soliditet angiver hvor stor andel af et firmas aktiver der er finansieret af egenkapitalen – og det viser dermed firmaets evne til at modstå tab.

Udtrykkes med formlen:    Egenkapitalen x 100
                                                     Aktiverne
  
Likviditet – likviditetsgrad: Er et vigtigt nøgletal og angiver i procent evnen til at betale enhver sit, helt enkelt, at man kan klare sine løbende forpligtelser

Tallet udtrykker i hvor høj grad omsætningsaktiverne, som jo er de aktiver som virksomheden med helt kort varsel kan gøre til rede penge, kan dække den kortfristede gæld, som virksomheden kunne blive udsat for omgående at skulle tilbagebetale.

F.eks. vil en kassekredit høre under kortfristet gæld, da den som udgangspunkt kan opsiges med helt kort varsel.

Er omsætningsaktiverne – og de mest likvide aktiver - mindre end den gæld der kan forfalde pludseligt, ja så kan firmaet jo ikke betale sine udgifter i en sådan situation.

Tallet udtrykkes i formlen:  Omsætningsaktiverne x 100
                                            Kortfristede gældsforpligtelser


Cash flow / Pengestrømsanalyse: Er en af de beregninger som er af stor betydning, men selve beregningen af den er ganske vanskelig, og derfor ikke i sig selv egnet, til en introduktion til regnskab.

Kort beskrevet er pengestrømmen en opgørelse over indbetalinger og udbetalinger i et firma. Beregningen giver et overblik over hvorledes penge bevæger sig i organisationen og kan fungere som en hurtig indikator for ændringen i likviditeten.

Tallet benyttes også af mange investorer til bedømmelse af et selskabs værdi. Kan selskabet skabe en positiv pengestrøm, så har det en værdi i sig selv.


EBIT:            Resultatet før renter og skat (Earning before interest and tax)
                      Letter sammenligning mellem selskaber ved at tage disse to forhold
                      ud af sammenligningen.

EBITDA:      Resultatet før renter, skat, og afskrivninger
                      Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation
                      Fjerner ”papirpenge” som afskrivninger og giver bedre indtryk af cashflow.


Aktiemarkedet har også en række vigtige nøgletal, jeg nævner de vigtigste tal:

P/E  eller Price/earning – Prisen for at købe en fortjeneste. Det er et udtryk der bruges meget i aktieinvestering og tallet er udtryk for den pris man som investor skal betale for 1 krone i indtjening af et selskabs overskud. Man tager prisen per aktie (price) og dividerer med indtjeningen per aktie (earning).

Formlen:                                  Aktiekursen
                                            Resultatet per aktie

Aktiens indre værdi: Bruges også til sammenligning af flere aktier mod hinanden. Tallet viser, hvor meget man via aktier betaler for selskabets faktiske egenkapital.

Formlen                                 Egenkapital
                                            Antallet af aktier


K/I: Kurs/Indre værdi udtrykker kort beskrevet den indre værdi (ofte egenkapital) i forhold til børskursen. Den viser dermed, hvor mange gange investorerne er villige til at betale for et aktieselskabs indre værdi, når de køber aktier. Tallet er dermed først og fremmest et godt tal til at illustrere investorens tillid til den fremtidige indtjening. Vil investorerne betale mere end 1 krone for 1 krone i værdi, ja så betyder det, at der er tillid til, at selskabet fremover vil generer mervækst.

Formlen                              Børskursen
                                            Indre værdi

Ingen kommentarer:

Send en kommentar